Принципот на работа на системот, е да се создаде "завеса" од водена магла околу периметарот на дворот, терасата или катче за седење. Бидејќи водената магла испарува, буквално ќе го извлече топлиот воздух надвор од зоната на создавање на ладно место. Во исто време завесата делува како бариера, која не дозволува на жешкиот воздух да навлегува на изладеноте место

Овие мали капки вода брзо ја апсорбираат енергијата (топлинска) во околната средина и испаруваат, претворајќи се во водена пареа (гас). Топлинската енергија која се користи за претворање на водата во водена магла се одделува од животната средина, па оттука и воздухот се лади.

Релативна влажност претставува количината на влага во воздухот во однос на количеството влага во воздухот што може да преземе при истата температура, и е одлучувачки фактор во одредувањето на потенцијалот на ладење. Колку пониска е релативната влажност, толку повеќе вода може да испарува и повеќе топлина и енергија да се отстранат.

Ладењето со испарување може да се користи ефикасно на повеќето географски локации. Тоа е затоа што кога температурите ќе го достигнат својот врв во текот на денот, влажноста на воздухот е обично во најниската точка.